• ประชาสัมพันธ์ ข่าวในเทศกาลสงกรานต์
  Written by

  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557  ซึ่งทาง ผบช.ภ.8 มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงขอประชาสัมพันธ์การวางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2557

   กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบ  

  Written on วันศุกร์, 04 เมษายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 7 times
 • อัญเชิญหรีดพระราชทานศพ ส.ต.ต.ณัฐพงศ์ เลิศแล้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
  Written by

  วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช อัญเชิญหรีดพระราชทานศพ ส.ต.ต.ณัฐพงศ์ เลิศแล้ว ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นราธิวาส มายังวัดชะเมา ต.ท่าวัง อ.เมือง จว.นศ. โดยมี พ.ต.อ.ภูดิศ  นรสิงห์  รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและญาติผู้เสียชีวิต ร่วมพิธ๊วางหรีดพระราชทาน

  fb1 fb29 fb30
  fb4  fb13  fb31
  Written on วันพุธ, 02 เมษายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • วันนี้ 31 มี.ค.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ. นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
  Written by

  วันนี้ 31 มี.ค.57 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ. นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รอง ผบก.ภ.จว.นศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

   

  S 8896545 S 8896546 S 8896547

  Written on วันจันทร์, 31 มีนาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.นครศรีธรรมราช
  Written by

   

  การเลือกตั้ง ส.ว. วันเลือกตั้ง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗

  รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.นครศรีธรรมราช

  รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.นครศรีธรรมราช   icon new

   

  Written on วันอาทิตย์, 30 มีนาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนามให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

    

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนาม

  ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ***********************

   

                                  ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนาม  สำหรับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน จำนวน ๒ กองร้อย ๓๑๐ ชุด ๆ ละ ๑,๗๐๐.- บาท วงเงิน  ๕๒๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

                                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

  .  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  

                                  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือการคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ

  ผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                             . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้าง  ครั้งนี้

   

                                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่         มีนาคม  ๒๕๕๗    ถึงวันที่         มีนาคม  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  งาน  ๔   ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่            มีนาคม  ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

   

                                  ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่  งาน ๔   ฝ่ายอำนวยการ  ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน   ตำบลคลัง    อำเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่          มีนาคม  ๒๕๕๗     ถึงวันที่        มีนาคม  ๒๕๕๗   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์    www.nakhonsipolice.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่   หมายเลข

  ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗ ในวันเวลาราชการ

                                                                                                 

                                                      ประกาศ    ณ    วันที่  ๑๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                                                        

                                                                    พลตำรวจตรี   

                                                                              (  พชร  บุญญสิทธิ์ )

                                                              ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

     ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์  kumfungchon.doc

   

  Written on วันศุกร์, 14 มีนาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 9 times

ข่าวรับสมัครงาน

 

ทันข่าว