• ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
  Written by

  ประชาสัมพันธ์ "การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558" icon new

  Untitled สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.accident.or.th

  หรือ Download ได้ที่ไฟล์ Year2558.pdf


  Written on วันพุธ, 17 ธันวาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 1 times
 • ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง ของสถานีตำรวจภูธรเกาะทวด  อำเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กรุณาดาวโหลดไฟล์  01.zip 

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง ของสถานีตำรวจภูธรขอนหาด  อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์ 02.zip

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง ของสถานีตำรวจภูธรชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์ 03.zip 

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์ 04.zip

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง ของสถานีตำรวจภูธรพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์  05.zip

  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง  ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์ 06.zip 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรูปรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ในราคาชุดละ ,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ งาน ๔ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ระหว่างวันที่   ๑๒ - ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.3๐ น.  

  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.nakhonsipolice.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข

  -๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันและเวลาราชการ

  Written on วันอังคาร, 16 ธันวาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง         ของสถานีตำรวจภูธรเขาพังไกร   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กรุณาดาวโหลดไฟล์     koa.zip  

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง         ของสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์ chain.zip 

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง         ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์  song.zip

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง         ของสถานีตำรวจภูธรปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาดาวโหลดไฟล์   pakpanang.zip  

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ  จำนวน  ๑  หลัง         ของสถานีตำรวจภูธรหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กรุณาดาวโหลดไฟล์  huasai.zip 

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรูปรายการและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ งาน ๔  ฝ่ายอำนวยการ  ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่   ๙ – ๑๒   ธันวาคม  ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.nakhonsipolice.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันและเวลาราชการ

  Written on วันพฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 1 times
 • ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ   สถานีตำรวจภูธรขอนหาด   อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรุณาดาวโหลดไฟล์ kh.doc TOR_kh.doc

   

  โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ   สถานีตำรวจภูธรชะอวด   อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุณาดาวโหลดไฟล์  cha.doc TOR_cha.doc

   

  โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ   สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่   อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุณาดาวโหลดไฟล์  tungyai.doc TOR_tungyai.doc

   

   โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ   สถานีตำรวจภูธรพิปูน อำเภอพิปูน   จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุณาดาวโหลดไฟล์  pipun.doc TOR_pipun.doc 

  Written on วันอังคาร, 09 ธันวาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหัวไทร   จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรุณาดาวโหลดไฟล์ hs.doc TOR_hs.doc

  Written on วันจันทร์, 08 ธันวาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times

ข่าวรับสมัครงาน

 

ทันข่าว