• ให้ทุก สภ. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
  Written by

  ประกอบด้วย

  1.บัญชีกรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไป ของ ภ.8   กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No1.xlsx

  2.บัญชีกรอบอัตรายานพาหนะ ของ ภ.8  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No2.xlsx

  3.บัญชีกรอบยุทธภัณฑ์ ของ ภ.8  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No3.xlsx

  Written on วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 3 times
 • ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ สารวัตร ให้กับ สถานีตำรวจภูธรลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

          เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก  ระดับ สารวัตร     ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  **************************

                                  ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ สารวัตร จำนวน ๑ หลัง  ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  ๑,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาท-ถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

  .  เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๓๔,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่ดำเนินการมาไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย

                                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือการคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้าง  ครั้งนี้

                                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่      ๑๙     กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  ณ  งาน ๔  ฝ่ายอำนวยการ   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดแจ้งแล้วและจะยกมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้

                                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๒ –  ๒๒  กันยายน    ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.    ณ งาน  ๔  ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    ๒๓   กันยายน    ๒๕๕๗     เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุม  ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่

  งาน  ๔    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๒  กันยายน    ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข

  ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันเวลาราชการ

                                                 

                                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                                          

                                                                                     พันตำรวจเอก        สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ

                                                                                                               ( สนธิชัย   อาวัฒนกุลเทพ )

                                                                                                        รองผู้บังคับการ   รักษาราชการแทน

                                                                                                      ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  กรุณาดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ ban2.doc

  Written on วันจันทร์, 15 กันยายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผู้กำกับการ ให้กับ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

          เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก  ระดับ ผู้กำกับการ ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  **************************

                                  ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผู้กำกับการ จำนวน ๑ หลัง  ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  ๑,๔๓๙,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพัน –บาทถ้วน )  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

  .  เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงิน       ไม่น้อยกว่า  ๗๑๙,๕๐๐.- บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่ดำเนินการมาไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย

                                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือการคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้าง  ครั้งนี้

                                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่       ๑๙       กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  ณ  งาน ๔  ฝ่ายอำนวยการ   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดแจ้งแล้วและจะยกมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้

                                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่      ๑๒ – ๒๒   กันยายน    ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  ณ งาน  ๔  ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่      ๒๓      กันยายน    ๒๕๕๗   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุม  ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่

  งาน  ๔    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่    ๑๒ – ๒๒    กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข

  ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันเวลาราชการ

                                                 

                                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                                           

                                                                                               พันตำรวจเอก    สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ

                                                                                                                ( สนธิชัย   อาวัฒนกุลเทพ )

                                                                                                        รองผู้บังคับการ   รักษาราชการแทน

                                                                                                                     ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

   กรุณาดาวน์โหลดรายละเอียด  ไฟล์ ban1.doc

  Written on วันจันทร์, 15 กันยายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด
  Written by
  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ)  จำนวน ๑๑ ชุด

  ***********************

   

                     ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด  ตามรายการ ดังนี้

                     จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน ๑๑ ชุด

                     ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                     ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ทางราชการสอบราคาซื้อ

                      ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                      ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                     ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

                     ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

   

                     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่    ๙    กันยายน  ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๙     กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ  งาน  ๔   ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่     ๒๒        กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุม ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

   

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งาน ๔ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน   ตำบลคลัง    อำเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในวันที่            กันยายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่        กันยายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonsipolice.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗   ในวันและเวลาราชการ

                          อนึ่ง การจัดซื้อครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาตั้งจ่าย ณ คลัง ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  แต่อย่างใด

                         

  ประกาศ    ณ    วันที่    ๙   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                        พลตำรวจตรี เทศา ศิริวาโท

                                                                    ( เทศา  ศิริวาโท )

                                                          รองจเรตำรวจ (สบ ๗) รักษาราชการแทน

                                                        ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  กรุณาดาวโหลดไฟล์แนบ computer11.doc

  Written on วันพุธ, 10 กันยายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ประชาสัมพันธ์ อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลแอบอ้าง คสช.เพื่อหลวกลวงเรียกรับผลประโยชน์
  Written by

  พลตำรวจโท ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

  ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

  อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลแอบอ้าง คสช. เพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์

             พลตำรวจโท ปัญญา มาเม่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) โดยทุจริต หลวกลวงบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกง หรือ ฐานฉ้อโกงประชาชน ตามปรมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 หรือมาตรา 343  ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตามกฏหมาย ดังนั้น 

             จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนเพื่อทราบว่า นโยบายและการดำเนินการต่างๆ ของ คสช. เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ดังนั้น ขอได้โปรดอย่าได้หลงเชื่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าว และหากพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอบรางวัลจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสข้อมูล หากเบาะแสข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้” 

            หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือหรือแจ้งข่าวต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.44 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี  เจ้าหน้าที่ตำรวจยินดีให้การช่วยเหลือและให้บริการ

  tspp00191

   

   

  Written on วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 10 times

ข่าวรับสมัครงาน

 

ทันข่าว