• ประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ เพื่อหารายได้เข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิตฯ
  Written by

  201410091207077935ankdp192659dae17j7d5d1vp44ma1luf5186734db895801e0 

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการ “ประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ” หารายได้เข้ากองทุนเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยคนไทยทุกคนสามารถร่วมช่วยเหลือตำรวจผู้เสียสละเหล่านี้ได้ ด้วยการซื้อดอกประดู่แดง ราคาเพียงดอกละ 20 บาท ได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ 

  ที่มาของดอกประดู่แดง
  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมเด็กพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าพระราชทานต้นประดู่แดง ให้เป็นไม้มงคลประจำกรมตำรวจ จึงได้ถือเอาดอกประดู่แดงเป็นสัญลักษณ์แทนตำรวจผู้เสียสละ

  เบื้องหลังชีวิตตำรวจผู้เสียสละ
  คุณทราบหรือไม่ว่า ตำรวจท่าเสียสละชีวิตและร่างกายเพื่อพิทักษ์รับใช้ประชาชน ทำงานไม่มีวันหยุด เมื่อเขาต้องการพิการอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และต้องออกจากราชการเพราะความพิการนั้น เขาและครอบครัวต้องผจญชีวิตตามลำพัง ไม่มีหน่วยงานของรัฐดูแล ต่างกับฝ่ายทหารที่มีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกคอยทำหน้าที่ดูแลดังกล่าว

  โครงการประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมตำรวจได้ตั้งกองทุน “ประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ” ด้วยการรณรงค์หารายได้สงเคราะห์ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีทั่วราชอาณาจักร
   

  ร่วมรำลึกและคารวะวีรชนตำรวจกล้าด้วยดอกประดู่แดง
  ตำรวจผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการคารวะในความเสียสละของพวกเขา เพียงท่านสละเงิน 20 บาท เพื่อซื้อดอกประดู่แดง 1 ดอก  ได้ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ สถานีตำรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้ให้การคารวะ และช่วยเหลือวีรชนตำรวจผู้เสียสละเหล่านี้

  Written on วันอังคาร, 21 ตุลาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 1 times
 • ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
  Written by

  ระกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.  รอง ผกก.  สารวัตร   และรองสารวัตร ในสังกัด ภาค 8 icon new

  1.ระดับ ผู้กำกับ กรุณา Download File ชื่อ Avuso Pkk57

  2.ระดับ รอง ผู้กำกับ Download File ชื่อ Avuso Rpkk57

  3.ระดับ สารวัตร Download File ชื่อ Avusoa5

  4.ระดับ รอง สารวัตร Download File ชื่อ Avuso Rsv57

  กด Download ตามชื่อไฟล์ข้างล่าง ...

  Written on วันอังคาร, 14 ตุลาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • การฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำเดือน เดือน กันยายน ๒๕๕๗ ของ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
  Written by

  การฝึกยุทธวิธีตำรวจประจำเดือน    เดือน  กันยายน ๒๕๕๗  ของ ภ.จว.นครศรีธรรมราช

  Screenshot 53 

  Screenshot 49 Screenshot 50 

  Screenshot 48

  Screenshot 52

   

  Written on วันศุกร์, 10 ตุลาคม 2557 00:00 Be the first to comment! Read 0 times
 • ให้ทุก สภ. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
  Written by

  ประกอบด้วย

  1.บัญชีกรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไป ของ ภ.8   กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No1.xlsx

  2.บัญชีกรอบอัตรายานพาหนะ ของ ภ.8  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No2.xlsx

  3.บัญชีกรอบยุทธภัณฑ์ ของ ภ.8  กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ No3.xlsx

  Written on วันอังคาร, 16 กันยายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 8 times
 • ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ สารวัตร ให้กับ สถานีตำรวจภูธรลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Written by

  ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

          เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก  ระดับ สารวัตร     ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  **************************

                                  ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ระดับ สารวัตร จำนวน ๑ หลัง  ให้กับ  สถานีตำรวจภูธรลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพก่อสร้างสิ่งของที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้   เป็นเงิน  ๑,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาท-ถ้วน)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

  .  เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง   ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕๓๔,๐๐๐.- บาท ( ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่ดำเนินการมาไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้าย

                                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในใบบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือการคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้าง  ครั้งนี้

                                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่      ๑๙     กันยายน     ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา   ๑๖.๓๐  น.  ณ  งาน ๔  ฝ่ายอำนวยการ   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจะต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดแจ้งแล้วและจะยกมากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้

                                  กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๒ –  ๒๒  กันยายน    ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.    ณ งาน  ๔  ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    ๒๓   กันยายน    ๒๕๕๗     เวลา  ๑๐.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุม  ๒   ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.-บาท (สองพันบาทถ้วน)  ขอทราบรายละเอียดได้ที่

  งาน  ๔    ฝ่ายอำนวยการ    ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช    ถนนราชดำเนิน     ตำบลคลัง     อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช    ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๒  กันยายน    ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข

  ๐-๗๕๓๔-๑๐๓๗  ในวันเวลาราชการ

                                                 

                                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๗

                                                                          

                                                                                     พันตำรวจเอก        สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ

                                                                                                               ( สนธิชัย   อาวัฒนกุลเทพ )

                                                                                                        รองผู้บังคับการ   รักษาราชการแทน

                                                                                                      ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  กรุณาดาวโหลดรายละเอียด ไฟล์ ban2.doc

  Written on วันจันทร์, 15 กันยายน 2557 00:00 Be the first to comment! Read 1 times

ข่าวรับสมัครงาน

 

ทันข่าว