ผู้บังคับบัญชา

c24b78bea79670ccc70e51e229719d090 60934416 210303

พล.ต.ต.ธรรมนูญ  ประยืนยง

ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

ข่าวสาร

ลิงค์ภายนอก

ประชาสัมพันธ์

Contacts/ติดต่อ

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
1019/24 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
Tel : 075-341054  , 075-341-58

ข้อมูลท้องถิ่น

จังหวัดนครศรีธรรมราช

          นครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองนี้มีชื่อเสียงเป็นที่  รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราชมีกำเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๗ เป็นอย่างน้อย

ชื่อของเมืองนครศรีธรรมราช

จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า “นครศรีธรรมราช" ได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อ ตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอดกันมาและสำเนียงภาษาของชนชาติต่าง ๆ ที่เคยเดินทางผ่านมาในระยะเวลาที่ต่างกัน  เช่น  “ตมฺพลิงฺคมฺ” หรือ “ตามฺพลิงฺคมฺ” (Tambalingam) หรือ “กมลี” หรือ “ตมลี”หรือ “กะมะลิง” หรือ “ตะมะลิง”  เป็นภาษาบาลีที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหานิเทศ  ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ คัมภีร์นี้เป็นวรรณคดีอินเดียโบราณกล่าวถึงการเดินทางของ     นักเผชิญโชค เพื่อแสวงหาโชคลาภและความร่ำรวยยังดินแดนต่าง ๆ อันห่างไกลจากอินเดีย คือบริเวณ  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ระบุเมืองท่าต่างๆ ในบริเวณนี้ไว้และในจำนวนนี้ได้มีชื่อเมืองท่าข้างต้น  

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,2 4,064ไร่ มีพื้นที่มาก เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98 ของ พื้นที่ทั้งประเทศ ที่ตั้งของตัวจังหวัด ตั้งอยู่ประมาณละติจูด 9องศาเหนือและลองติจูด 100 องศาตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ
 • ทิศใต้
 • ทิศตะวันออก
 • ทิศตะวันตก

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะ ของ เทือกเขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร เป็นผลให้ ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง

2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก

3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก 

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง

ได้แก่บริเวณเทือกเขานครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่ตอนเหนือของ จังหวัดลงไป ถึงตอนใต้สุด บริเวณพื้นที่ของอําเภอที่อยู่ในเขตเทือกเขาตอนกลางได้แก่ อําเภอสิชล อําเภอ ขนอม อําเภอท่าศาลา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกา อําเภอพรหมคีรี อําเภอ ร่อนพิบูลย์ อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ และอําเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขานี้มีภูเขาสูง สุดในจังหวัด คือเขาหลวง ซึ่งสูงประมาณ 1,835 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

นอกจากนี้เทือกเขาดังกล่าวยังเป็นเส้นแบ่งเขตอําเภอ ระหว่างอําเภอทุ่งสง อําเภอฉวาง กับอําเภอชะอวด อําเภอร่อนพิบูลย์ อําเภอลานสกา อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอท่าศาลา และเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอบ้านนาสาร อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี อีกด้วย

บริเวณเทือกเขาตอนกลาง มีเส้นทางคมนาคมผ่านจากบริเวณที่ราบชายฝั่ง ตะวันออก ไปยังบริเวณที่ราบด้านตะวันตกได้ คือทางหลวงหมายเลข 40 ซึ่งข้ามจากอําเภอสิชล อําเภอ ขนอมสู่เขตอําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และทางหลวง หมายเลข 40 5 จากอําเภอ ลานสกา ไปสู่อําเภอฉวาง ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และทางหลวงหมายเลข 4 จาก อําเภอร่อนพิบูลย์ ไปสู่อําเภอทุ่งสง 
 
2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก

ได้แก่บริเวณตั้งแต่เทือกเขาตอนกลางไปทางตะวันออกถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย จําแนกได้ เป็น 2 ตอน คือ ตั้งแต่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้ เป็นที่ราบ ที่มีความกว้างจาก บริเวณเทือกเขาตอนกลางไปถึงชายฝั่งทะเลระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร มีแม่น้ำลําคลอง ที่มีต้นน้ำเกิดจากบริเวณเทือกเขาตอนกลางไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสาย นับเป็นที่ราบ ซึ่งมีค่า ทางเศรษฐกิจของจังหวัด ลําน้ำสําคัญ ได้แก่ แม่น้ำปากพนัง และมี คลองสายเล็ก ในเขต อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอีกหลายสาย เช่น คลองปากพญา และคลองท้ายวังเป็นต้น อีก บริเวณหนึ่ง คือตั้งแต่อําเภอท่าศาลาขึ้นไปทางทิศเหนือ เป็นบริเวณฝั่งแคบ ๆ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร อําเภอที่อยู่ในเขตที่ราบด้านนี้คือ อําเภอขนอม อําเภอสิชล อําเภอท่าศาลา อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอหัวไทร และอําเภอชะอวด 

3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก

ได้แก่ บริเวณที่ราบระหว่างเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาบรรทัด จึงมี ลักษณะเป็นเนินเขาอยู่เป็นแห่ง ๆ อําเภอที่อยู่บริเวณที่ราบด้านนี้ คือ อําเภอพิปูน อําเภอทุ่ง ใหญ่ อําเภอฉวาง อําเภอนาบอน อําเภอบางขัน อําเภอถ้ำพรรณรา และอําเภอทุ่งสง ลําน้ำ สําคัญ ได้แก่ ต้นน้ำของแม่น้ำตาปีไหลผ่าน อําเภอพิปูน อําเภอฉวาง และอําเภอทุ่งใหญ่ นอก จากนี้ ยังมีลําน้ำที่เป็นต้นน้ำของแม้น้ำตรังอีกด้วย คือน้ำตกโยง และคลองวังหีบ ซึ่งไหลผ่าน อําเภอทุ่งสง ไปยังอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และออกทะเลอันดามัน ที่อําเภอกันตัง

เว็บไซต์ สภ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

เว็บไซต์ สภ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

internet explorer 512
 สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
internet explorer 512
 สภ.ท่าศาลา
 internet explorer 512
 สภ.พรหมคีรี
internet explorer 512
 สภ.ลานสกา
 internet explorer 512
 สภ.สิชล
 internet explorer 512
 สภ.ขนอม
 internet explorer 512
 สภ.ชะอวด
 internet explorer 512
 สภ.พระพรหม
 internet explorer 512
 สภ.บางนบ
 internet explorer 512
 สภ.เฉลิมพระเกียรติ
 internet explorer 512
 สภ.นบพิตำ
 internet explorer 512
 สภ.ทุ่งสง
 internet explorer 512
 สภ.ทุ่งใหญ่
 internet explorer 512
 สภ.ร่อนพิบูลย์
 internet explorer 512
 สภ.ฉวาง
 internet explorer 512
 สภ.นาบอน
 internet explorer 512
 สภ.พิปูน
 internet explorer 512
 สภ.บางขัน
 internet explorer 512
 สภ.จุฬาภรณ์
 internet explorer 512
 สภ.ถ้ำพรรณรา
 internet explorer 512
 สภ.ช้างกลาง
 internet explorer 512
 สภ.ปากพนัง
 internet explorer 512
 สภ.หัวไทร
 internet explorer 512
 สภ.เชียรใหญ่
 internet explorer 512
 สภ.ชะเมา
 internet explorer 512
 สภ.เปลี่ยน
 internet explorer 512
 สภ.ขอนหาด
 internet explorer 512
 สภ.กะปาง
 internet explorer 512
 สภ.ไม้เรียง
 internet explorer 512
 สภ.การะเกด
 internet explorer 512
 สภ.เขาพังไกร
 internet explorer 512
 สภ.เกาะทวด



วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นคร 1 1

topic visai

            “เราจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และประชาชนไว้วางใจ”

ข้อหากระทำความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ พร้อมทั้งใช้มาตราการยึดทรัพย์ ยึดทรัพย์ได้มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

ภาพกิจกรรม และการปฎิบัติงาน

 • 305066.jpg
 • 305069.jpg
 • 305072.jpg
 • 305073.jpg
 • 305074.jpg
 • 329596.jpg
 • 329596_0.jpg
 • 329597.jpg
 • 329600_0.jpg
 • 896870.jpg
 • 896877.jpg
 • 979346.jpg
 • 979347.jpg
 • 979348.jpg
 • 1014885_0.jpg

วีดีโอ

Copyright © 2018 Nakhon Si Thammarat Provincial Police - All Rights Reserved.