Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Purchase
Page 1 of 4
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 1 หลัง ของ สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

(0 votes)

Download
Download

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 1 หลัง ของ สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
Created
Size
Downloads
2561-09-10 17:28:28
547.71 KB
6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง (ต่อเนื่องจากกงานเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

(0 votes)

Download
Download

ระกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง (ต่อเนื่องจากกงานเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
Created
Size
Downloads
2561-09-03 10:03:07
2.28 MB
7
ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ของ สภ.พิปูน

(0 votes)

Download
Download

ประกาศร่างประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ของ สภ.พิปูน 
Created
Size
Downloads
2561-09-10 17:19:16
1.01 MB
7
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ของ สภ.พิปูน (ประกาศจริง)

(0 votes)

Download
Download

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ของ สภ.พิปูน (ประกาศจริง)
Created
Size
Downloads
2561-09-11 18:37:02
1.51 MB
7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

(0 votes)

Download
Download

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง (ต่อเนื่องจากกงานเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
Created
Size
Downloads
2561-09-03 10:29:42
2.4 MB
8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 1 หลัง ของ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช

(0 votes)

Download
Download

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 1 หลัง ของ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช
Created
Size
Downloads
2561-09-10 17:24:49
543.97 KB
9
ระกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง (ต่อเนื่องจากกงานเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

(0 votes)

Download
Download

ระกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง (ต่อเนื่องจากกงานเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
Created
Size
Downloads
2561-09-03 09:58:43
2.37 MB
10
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 1 หลัง ของ สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช

(0 votes)

Download
Download

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 1 หลัง ของ สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช
Created
Size
Downloads
2561-09-10 17:32:22
501.22 KB
12
ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ (หลังเก่า) ของ สถานีตำรวจชะเมา

(0 votes)

Download
Download

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักหัวหน้าสถานีตำรวจ (หลังเก่า) ของ สถานีตำรวจชะเมา
Created
Size
Downloads
2561-07-17 13:24:38
47.02 KB
22
ร่างประกวดราคาอาคารที่ทำการ สภ.สิชล ฯ

(0 votes)

Download
Download

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร
Created
Size
Downloads
2560-12-29 15:47:25
603.16 KB
68