งานคดีวินัย 0-7534-1035

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีวินัย การจัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนของข้าราชการตรำวจว่ากระทำผิดวินัย การพัฒนา การตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง สำนวนการสอบสวนทางวินัย อยู่ในความรับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *