งานงบประมาณและการเงิน 0-7534-2903

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  การเงิน และบัญชี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *