งานจิตอาสา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจิตอาสา ทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดทำข้อมูลจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแนวพระราชดำริ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็น เพื่อประกอบการวางแผนการจัดการจราจร        รวมทั้งประสานงานสนับสนุน   ควบคุม   และกำกับดูแล         ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับงานอำนวยความสะดวก      และงานรักษาความปลอดภัยในด้านการจราจรทางบก    ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดว่าด้วยการจราจรทางบก   การขนส่งทางบก   รถยนต์   และล้อเลื่อน    ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            8.1  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า– ออกของฝ่ายอำนวยการ 8

            8.2  ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผน ทำโครงการ   ตลอดจนควบคุม   กำกับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระรัชทายาท  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  พระราชอาคันตุกะ  และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น  และแผนด้านกิจการพิเศษ

                 8.3 งานถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระรัชทายาท

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  และพระราชอาคันตุกะ ตามกฎหมาย

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                 8.4 พิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยเขตพระราชฐานและที่ประทับ

                 8.5 ปฏิบัติงานในภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการของ               สมุหราชองครักษ์

                 8.6 เป็นผู้ช่วยในการประสานงานระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธรภาค ๑  และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในการถวายความปลอดภัย

                 8.7 งานด้านชุดปฏิบัติการข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local Cat) และ งานเกี่ยวกับภารกิจ 904

                 8.8 งานภารกิจจิตอาสาทั้งหมด

                 8.9  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *