งานธุรการและกำลังพล โทร.0-7534-1089

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานฝึกอบรม งานแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนยศ การลา บำเหน็จความชอบ และ งานสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *