งานป้องกันปราบปราม 0-7534-1131

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ กต.ตร. งานประชาสัมพันธ์และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *