งานยุทธศาสตร์ โทร 0-7534-1094

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเสด็จฯ,งาน รปภ.,ุบุคคลสำคัญ,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,งานนโยบายหลัก,งานความมั่นคง,วิจัยประเมินผล,แผนงานโครงการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *