งานส่งกำลังบำรุง 0-7534-1037

มีหน้าที่และควาามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธิการ และงานสรรพาวุธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *