งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าว

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล และงานการข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *