ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูพ.ศ.2547

พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560