การซื้อสินค้าออนไลน์ได้ แต่มีการสังเกตร้านค้าได้ง่าย ๆ เพื่อไม่ให้ถูกหลอกเวลาซื้อของออนไลน์ ไปดูกันเลยจ้า

ทุกวันนี้การซื้อสินค้าออนไลน์ สะดวก และรวดเร็ว แต่บางครั้งก็ได้อาจถูกหลอกจากการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ แต่มีการสังเกตร้านค้าได้ง่าย ๆ เพื่อไม่ให้ถูกหลอกเวลาซื้อของออนไลน์ ไปดูกันเลยจ้า1. บอกรายละเอียดของสินค้าครบถ้วน สังเกตความกระตือรือร้นของผู้ขาย ในการให้รายละเอียดของสินค้าครบถ้วน

งานธุรการและกำลังพล โทร.0-7534-1089

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานฝึกอบรม งานแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนยศ การลา บำเหน็จความชอบ และ งานสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

งานยุทธศาสตร์ โทร 0-7534-1094

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเสด็จฯ,งาน รปภ.,ุบุคคลสำคัญ,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,งานนโยบายหลัก,งานความมั่นคง,วิจัยประเมินผล,แผนงานโครงการฯ

งานส่งกำลังบำรุง 0-7534-1037

มีหน้าที่และควาามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธิการ และงานสรรพาวุธ