โครงสร้างหน่วยงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานคดีและวินัย   งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์  งานการเงินและงานบัญชี  งานงบประมาณ  งานส่งกำลังบำรุง  งานสวัสดิการ  งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  งานศึกษาอบรม  งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  งานกิจการต่างประเทศ  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนด้านการบรรเทาสาธารณภัยกิจการพลเรือน  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ  งานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี  งานเกี่ยวกับกิจการพลเรือน ประชาสัมพันธ์ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  งานรายงานข่าวเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงกิจการพิเศษและงานอื่นๆ  งานกรรมวิธีข่าวกรองและงานวิเคราะห์ข่าว  งานจิตอาสา  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แบ่งออกเป็น 8 ฝ่าย ได้แก่

§   ฝ่ายอำนวยการ 1 (ธุรการและกำลังพล)    

§   ฝ่ายอำนวยการ2 (การข่าว เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร )

§   ฝ่ายอำนวยการ3 (นโยบายและแผน  งานยุทธศาสตร์)

§   ฝ่ายอำนวยการ4 (ส่งกำลังบำรุง )

§   ฝ่ายอำนวยการ5 (ประชาสัมพันธ์  ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์)

§   ฝ่ายอำนวยการ6 (งบประมาณ และการเงิน)

§   ฝ่ายอำนวยการ7 (กฎหมายและวินัย)

§  ฝ่ายอำนวยการ 8 (งานจิตอาสา)

กองกำกับการสืบสวน

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา งานการข่าว งานสืบสวนอาชญากรรมสำคัญ งานปฏิบัติการพิเศษ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทต่าง ๆ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า ออก ของกองกำกับการ สืบสวน
2) งานประชาสัมพันธ์ 
3) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียน กล่าวโทษว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญา 
4) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 
5) ดำเนินการและสนับสนุนช่วยเหลือสถานีตำรวจท้องที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอัน เกี่ยวกับความผิดอาญา 
6) ดำเนินการและสนับสนุนช่วยเหลือสถานีตำรวจท้องที่ ในการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม การก่อความไม่สงบ การจลาจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมฝูงและการเจรจาต่อรอง 
7) สืบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะกระทำเป็นองค์กรหรือขบวนการคดีอาญา ที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเกิดคาบเกี่ยวในหลายพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด 
8) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญา สำเนาหมายจับ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับตามที่หน่วยอื่นประสานขอความร่วมมือ และจัดทำประวัติบุคคล ผู้กระทำผิดอาญาและผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา 
9) อำนวยการในการแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจ รวมทั้งการตรวจสอบข่าว 
10) ดำเนินการกรรมวิธีต่อข่าวสาร การผลิตข่าวสาร ข่าวกรอง และประเมินสถานการณ์เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
11) ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานด้านการข่าวที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด 
12) งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด 
13) งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทต่าง ๆ 
14) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานสอบสวน

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดี อาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานคดีในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า ออกของกลุ่มงานสอบสวน
2) ดำเนินการสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย รวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด 
3) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนคดีอาญา ที่เสนอมายังตำรวจ ภูธรจังหวัด 
4) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจภูธร 
5) ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ รวบรวมกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 สถานีตำรวจภูธร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ในเขตอำนาจการรับผิดชอบ รวมตลอดทั้งการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความมั่นคงภายใน ด้านบริการทางสังคม ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย ด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ด้านการพัฒนา การบริหาร การป้องกันและปราบปราม การรักษาความสงบเรียบร้อย งานคณะ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานีตำรวจภูธรในสังกัด (สภ.) จำนวน  32  สถานี  คือ

          1.  สภ.เมือง นศ.                     

 2.  สภ.ชะเมา

          3.  สภ.พระพรหม                 

 4.  สภ.ลานสกา

          5. สภ.พรหมคีรี

          6. สภ.ท่าศาลา

          7. สภ.สิชล

          8. สภ.เปลี่ยน

          9.สภ.ขนอม

          10.สภ.ชะอวด

          11.สภ.ขอนหาด

          12. สภ.ทุ่งสง

          13. สภ.กะปาง

          14. สภ.ร่อนพิบูลย์

          15. สภ.จุฬาภรณ์

          16. สภ.ทุ่งใหญ่

          17. สภ.บางขัน

          18. สภ.นาบอน

          19. สภ.ฉวาง

          20. สภ.ไม้เรียง

          21. สภ.พิปูน

          22. สภ.ปากพนัง

          23. สภ.เกาะทวด

          24. สภ.เชียรใหญ่

          25. สภ.การะเกด

          26. สภ.หัวไทร

          27. สภ.เขาพังไกร

          28. สภ.บางนบ

          29. สภ.เฉลิมพระเกียรติ

          30. สภ.นบพิตำ

          31. สภ.ช้างกลาง

         32.สภ.ถ้ำพรรณรา