วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
" ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชนศรัทธา บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง "
พันธกิจ : 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 3.รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของราชอาณาจักร
เป้าหมายหน่วยงาน 1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2.บังคับกฎหมาย ป้องกันปราบปรามกระทำผิดทางอาญา อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน

วิสัยทัศน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
” เป็นตำรวจที่อบอุ่น และพึ่งพาได้ อยู่เคียงข้างประชาชน “