งานธุรการและกำลังพล โทร.0-7534-1089

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานฝึกอบรม งานแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนยศ การลา บำเหน็จความชอบ และ งานสวัสดิการข้าราชการตำรวจ

งานยุทธศาสตร์ โทร 0-7534-1094

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับเสด็จฯ,งาน รปภ.,ุบุคคลสำคัญ,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,งานนโยบายหลัก,งานความมั่นคง,วิจัยประเมินผล,แผนงานโครงการฯ

งานส่งกำลังบำรุง 0-7534-1037

มีหน้าที่และควาามรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพลาธิการ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ งานโยธิการ และงานสรรพาวุธ

งานคดีวินัย 0-7534-1035

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีวินัย การจัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนของข้าราชการตรำวจว่ากระทำผิดวินัย การพัฒนา การตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง สำนวนการสอบสวนทางวินัย อยู่ในความรับผิดชอบตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจิตอาสา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจิตอาสา ทำโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จัดทำข้อมูลจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแนวพระราชดำริ