มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส