การส่งเสริมความโปร่งใส

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม